17 Mayıs 2019 Cuma

Datça'da Doğa Çan­tam eği­tim prog­ra­mıy­la 200 öğ­ren­ci­ daha Doğa Ka­şi­fi oldu.


Datça Çevre ve Tu­rizm Der­ne­ği'nin (DAÇEV) Datça Kay­ma­kam­lı­ğı, Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, il­köğ­re­tim okul­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri ve öğ­ret­men­le­ri­nin iş­bir­li­ğiy­le her yıl ger­çek­leş­tir­di­ği 2.sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik Doğa Çan­tam eği­tim prog­ra­mı bu yıl da 25 Nisan – 2 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da gerçekleşti.

İlk kez İngil­te­re Kra­li­yet Kuş­la­rı Ko­ru­ma Der­ne­ği'nin ço­cuk­la­ra yö­ne­lik çevre eği­ti­mi­ni temel alan bu prog­ra­mı Doğa Der­ne­ği Türk ço­cuk­la­rı için uyar­la­ya­rak Datça'da da uy­gu­lan­ma­sı için DAÇEV'e he­di­ye et­miş­ti. Çiğ­dem Erkan'ın gi­ri­şi­miy­le 2006 yı­lın­da Datça'da ilk kez uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan Doğa Çan­tam Prog­ra­mı öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan coş­kuy­la kar­şı­lan­dı. O yıl­lar Tür­ki­ye'nin pek çok ye­rin­de uy­gu­la­ma­ya baş­la­tı­lan Doğa Çan­tam Eği­tim Prog­ra­mı­nı bu­gü­ne kadar sür­dü­re­bil­miş olan tek der­ne­ğin ise DAÇEV ol­du­ğu bi­li­ni­yor.2006 yı­lın­dan beri ke­sin­ti­siz ola­rak sür­dü­rü­len ve bu yıl 14'ün­cü­sü ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­le Datça ve Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz İlköğ­re­tim Okul­la­rı'nın 2.sı­nıf­la­rın­dan 200 öğ­ren­ci­ye daha, Ge­be­kum Doğa Parkı'nda uy­gu­la­ma­lı doğa eği­ti­mi ve­ril­di.


Ço­cuk­la­rı­n doğa, do­ğa­yı ko­ru­ma ve çevre so­run­la­rı ko­nu­sun­da far­kın­da­lık ve du­yar­lı­lık oluş­tur­mak, do­ğa­ya karşı olum­lu dav­ra­nış ve de­ğer­ler ge­liş­tir­mek gibi il­ke­ler­den ha­re­ket­le ha­zır­lan­mış olan et­kin­li­ğe bu yıl 19 gö­nül­lü eğit­men ve 3 göz­lem­ci ka­tıl­dı.Ço­cuk­la­rın do­ğa­yı daha ya­kın­dan ta­nı­ma­la­rı, canlı çe­şit­li­li­ği­ni fark et­me­le­ri, on­la­rın bes­len­me, ba­rın­ma ih­ti­yaç­la­rı­nı, dav­ra­nış­la­rı­nı göz­lem­le­ye­bil­me­le­ri ve ben­ze­ri ko­nu­lar­da il­gi­le­ri­ni ge­liş­ti­re­bil­me­le­ri için her 4-6 ki­şi­lik öğ­ren­ci gru­bu­na bu prog­ra­mın eği­ti­mi­ni almış birer gö­nül­lü eğit­men eşlik etti.Ge­be­kum Doğa Parkı'nda 5 gün bo­yun­ca ger­çek­leş­ti­ri­len uy­gu­la­may­la 200 öğ­ren­ci­ daha hak et­tik­le­ri Doğa Ka­şi­fi ro­ze­tiy­le onur­lan­dı­rıl­dı.Bu yılki Doğa Çan­tam Prog­ra­mı­na ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te bu­gü­ne kadar Datça'da Doğa Ka­şi­fi olan ço­cuk­la­rı­n sa­yı­sı 2850'yi aşmış bu­lu­nu­yor.
Rıza Ezer-Datca Haber

http://www.datca-haber.com/haber/datcada-doga-kesfi---yeni-doga-kasifleri/1541/?fbclid=IwAR3V3TQN-osiQmyoI_z8o1NQsIhifaENX9S-_UD1nzr1b7HBvJ6b_q4UDXU

Hiç yorum yok: