Projeler

Kapasite Geliştirme Projesi


DAÇEV, 2006 yılının sonlarında “Datça Yarımadası’ndan Etkin Doğa Korumaya Doğru” adlı bir proje hazırlamıştır.

Söz konusu proje ile, küçük yerel STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini amaçlayan bir AB hibe programı çağrısına başvurulmuştur. Bu programın amacı yerel STK'ların katılımcı demokraside ve karar alma süreçlerinde aktif olarak yer almalarını sağlayarak yerel makamlar, kamu ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmektir. Hibe programı kriterlerine uygun bulunan projeye Avrupa Birliği tarafından yaklaşık 22.000 EUR hibe sağlanmıştır.

Projenin amacı, çeşitli eğitim programları aracılığıyla Datça Yarımadası'nda doğa korumaya yönelik sağlam temellerin oluşturulması ve böylelikle dernek faaliyetlerinin daha etkin olmasını sağlamaktır. Proje kapsamında dernek ofisine gerekli ekipman temin edilmiş ve Datça doğası ile ilgili web sitesi, broşür ve posterler hazırlanmıştır.PROJE DETAYLARI

Proje Başlığı

“Datça Yarımadasından etkin doğa korumaya doğru: DAÇEV’in Kurumsal ve Teknik Kapasitesinin Artırılması”

Proje Amacı

Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları’ndan biri olan Datça Yarımadası’nda faaliyet gösteren DAÇEV’in, çevre alanında karar alma süreçlerinde ve katılımcı demokrasi faaliyetlerinde aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve dolayısıyla bölgedeki doğa koruma çalışmalarına ve karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasıdır.

Proje Hedefi

Bu projenin hedefi;

Doğa koruma alanında karar alma süreçlerinde ve katılımcı demokrasi faaliyetlerinde etkin yer alabilmesi amacıyla DAÇEV’in kurumsal ve teknik kapasitesinin arttırılmasıdır.

Bu projenin alt hedefleri ise,

* DAÇEV’in sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla proje geliştirme kapasitesinin oluşturulması,
* DAÇEV’in doğa koruma alanında karar alma süreçlerinde aktif olarak yer alması amacıyla doğa koruma konusundaki teknik kapasitesinin artırılması,
* DAÇEV’in öncelikle Datça Yarımadası’nda tanınırlığının artması ve üye tabanının genişletilmesi amacıyla iletişim ve halkla ilişkiler kapasitesinin artırılmasıdır.

Proje Faaliyetleri

1. DAÇEV’in sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla proje geliştirme kapasitesinin oluşturulması.
1.1. Proje Tasarımı Eğitimi gerçekleştirilmesi
1.2. Proje Yönetimi Eğitimi
1.3. Proje İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı

2. DAÇEV’in doğa koruma alanında karar alma süreçlerinde aktif olarak yer alması amacıyla doğa koruma konusundaki teknik kapasitesinin artırılması
2.1. Doğa Korumaya Giriş Eğitiminin Verilmesi
2.2. Uygulamalı Arazi Çalışması Gerçekleştirilmesi
2.3. DAÇEV’in Doğa Korumada Stratejik Hedeflerinin Belirlenmesi
2.4. Doğa Derneği ile Değişim Programı Gerçekleştirilmesi

3. DAÇEV’in öncelikle Datça Yarımadası’nda tanınırlığının artması ve üye tabanının genişletilmesi amacıyla iletişim ve halkla ilişkiler kapasitesinin artırılması
3.1 İletişim çalıştayı gerçekleştirilmesi
3.2. DAÇEV’i tanıtıcı broşür ve poster hazırlanması
3.3. DAÇEV’i tanıtıcı web sitesinin hazırlanması

4. Projenin başarılı ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak
4.1. Proje tanıtım toplantısı
4.2. Proje değerlendirme raporlarının hazırlanması
4.3. Proje ara değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmesi
4.4. DAÇEV proje değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi
4.5. Proje final raporunun tamamlanması

Projenin Hedef Kitlesi

DAÇEV ve üyeleri
Doğa Derneği ve üyeleri
Yerel yönetimler
Diğer ulusal ve yerel STK’lar
Yerel kamuoyu
Ulusal kamuoyu

Beklenen Sonuçlar

DAÇEV’in idari ve teknik anlamda kurumsal kapasitesinin arttırılması bölgeye yönelik doğa koruma faaliyetlerinin karar alma süreçlerinde ve katılımcı demokrasi faaliyetlerinde etkin olarak yer alabilmesini sağlayacaktır. Kurumsal kapasite artırılması için verilecek eğitim ve yapılacak çalışmalar sonucunda DAÇEV kendi projelerini geliştirip yürüterek, ortak çalışmalar yapacak, bu

şekilde işbirliği ve yönetim kapasitesi gelişecektir. Bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, vs. gibi temel teknik olanaklar sağlanacak, iletişim stratejisi, internet sitesi hazırlanacaktır. Hızlı bir iletişim için bir e-grup oluşturularak görünülürlük ve tanınırlığının artması sağlanacaktır. Ayrıca, yönetim, kaynak oluşturma, iletişim, üye/gönüllü tabanı geliştirme gibi çalışmalar sonucu kendi sürdürülebilirliğini sağlamış olacaktır.

Ayrıca, Datça Yarımadası’nı öncelikli faaliyet alanları arasında sıralayan Doğa Derneği’nin bölgeye ait deneyimleri artmış olacak ve yerel teşkilatlanma konusunda teknik ve idari kapasitesinin gelişmesi sağlanacaktır.
Proje Bütçesi

Projenin tahmini toplam bütçesi 29.082,60 EUR’dur. Bu miktarın %90’ı olan 26.174,34 EUR Avrupa Komisyonu tarafından karşılanacaktır.

Gebekum Doğa Parkı


Gebekum, eni 170 - 400 m arasında değişen, Datça ilçe merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıkta, yarımadanın Akdeniz kıyısında doğu-batı yönünde uzanan 6 km'lik bir kumul şerididir. Gebekum 3. zaman'da (pliosen) ve 4. zaman'da (kuarterner) Akdeniz'in farklı yüksekliklerine bağlı olarak tortullaşmış materyallerden oluşmuş fosil bir kumuldur. 10 metreye kadar yükselen kum tepeciklerinin tabanında pliosen dönemindeki çakıllı akarsu tortulları bulunmaktadır. Gebekum'daki bu temel oluşum üzerinde binlerce yıl boyunca kendine özgü farklı tür bileşiminde bitki toplulukları gelişmiştir. Yapılan araştırmalarda belirlenen bitki taksonu (tür) sayısı 90'a ulaşmaktadır. Ayrıca 1992 senesinde yapılan arazi çalışmalarında Gebekum Kumulu'nda 7 sürüngen ve kemirgen ile 19 kuş türü belirlenmiştir. Bu jeolojik, biyolojik, ekolojik özellikleriyle Gebekum, doğanın yalnız Datça Yarımadası veya Türkiye'ye değil, tüm dünyaya bıraktığı ve mutlaka korunması gereken 6 milyon yıllık eşsiz bir mirastır.

Projenin amacı 1990 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit ilan edilen fakat bu karara rağmen yukarıda bahsedilen eşsiz ekolojik yapısı özellikle kumuldan inşaatlar için kullanılmak üzere kepçelerle kum taşınması nedeniyle ciddi zarara uğramış olan bu alanı koruma altına almaktır.

DAÇEV’in bu doğa harikası alana gösterdiği ilgi ve geliştirdiği proje sonrasında çevre bilinci gelişmiş üyelerin, dostların ve Kaymakamlık, Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı gibi yerel makamların yardımlarıyla büyük bir temizlik işlemi sonrası alanın çevresi çitlenerek ilk koruma önlemi hayata geçirilmiştir. Bunun sonucunda ekolojik dengeyi tehdit eden fiziki faktörlerin en önemlileri engellenmiştir.

Ayrıca, proje sonrası Datça’da alanın korunması gerektiği üzerine gerekli kamuoyu oluşturulmuş ve alanın önemi vurgulanmıştır. Projenin ilk aşamasında gösterilen dayanışma sonucu üyeler yerel idarenin dikkatini üzerine çekebilmiş ve 2. aşaması olan ağaçlandırma ve bakım çalışmaları için sorunsuzca ilgili makamlar tarafından ödenek çıkartılmıştır.

Projenin 2. aşaması olan çit sınır boyunca yapılan ağaçlandırma ile de kumulun Marmaris- Datça yolu üzerinde olmasının neden olduğu baskı azaltılarak ve kumulun rüzgar nedeniyle tahribatı engellenmeye çalışılmıştır.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere http://www.gebekum.de/ adresinden ulaşabilirsiniz.